Logo UK

Autorské právo a publikování

Práva autorů

 Jedním z práv autorů je možnost rozhodovat o způsobech užití jejich autorských děl – můžou udělovat licence na jejich užití. Způsob užívání autorského díla definuje licenční smlouva nebo se autor může rozhodnout zveřejnit své dílo pod veřejnou licencí (viz Creative Commons).

Práva autorů jsou dvojího typu:

 

Práva osobnostní

Jsou vázána pouze na osobu autora – fyzickou osobu. Nelze je převést, trvají po dobu života autora a jeho smrtí zanikají. POZOR! I po smrti autora platí, že si nikdo nesmí přivlastňovat jeho autorství.

patří sem:

  • právo rozhodovat o zveřejnění díla
  • právo rozhodovat o způsobu (zda vůbec a jak) uvedení svého autorství na díle
  • právo na nedotknutelnost díla, zejména má autor právo udělovat souhlas k jakýmkoli změnám a zásahům do díla (pokud autorský zákon neurčí jinak)
  • právo na užívání díla jinou osobou způsobem, které nebude snižovat jeho hodnotu

 Existují určité výjimky v právech osobnostních – jedná se o zaměstnanecká díla a díla vytvořená na objednávku.

Zaměstnanecké dílo – majetková práva k dílu, které autor vytvořil v rámci plnění pracovních povinností, má zaměstnavatel. S tou výhradou, že osobnostní práva autora nejsou dotčena (tj. právo svolit, jak se bude s dílem zacházet, právo na úpravy, uvedení pod jménem autora).