Logo UK

Autorské právo a publikování

Licenční smlouvy

Licenční smlouvou autor dává nabyvateli licence právo užít dílo konkrétním způsobem a v rozsahu, který by měl být ve smlouvě popsán. Jaké náležitosti by měla mít licenční smlouva je popsáno v Občanském zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.), v §§ 2358- 2389.

Licenční smlouvu lze uzavřít jako:

 • Výhradní – nabyvatel licence je jediný, kdo může dílo užít způsobem a v rozsahu, jaký byl touto smlouvou stanoven. Ani autor sám nemůže dílo tímto způsobem užít. Uzavřena by měla být písemně.
 • Nevýhradní – jejím uzavřením není autor omezen v dalším užívání díla a v rozsahu jeho použití. Autor může dílo užívat sám nebo poskytnout další nevýhradní licenci jiným.

 Je dobré při uzavírání licenční smlouvy (hlavně s nakladateli) zvážit, jaký typ si zvolíte, abyste si neznemožnili další nakládání s dílem např. jeho zveřejnění v režimu Open Access (např. Horizont 2020 požaduje, aby bylo možné vědecké informace využívat, šířit, vytěžovat, reprodukovat aj. – číst online, stahovat, tisknout) , vystavení v repozitáři.

Náležitosti licenčních smluv:

 • Odměna – musí být stanovena (konkrétní částka nebo určená v závislosti na výnosech) nebo musí zřejmé, že strany chtějí smlouvu uzavřít i bez určení odměny, v tomto případě se stanovuje obvyklá výše odměny. Smlouva může být i bezúplatná, ale musí to být uvedeno
 • Rozsah/podmínky – není-li stanoveno jinak:
  • Množství (počet kopií, na něž se licence vztahuje) - obvyklé
  • Místo (šíření díla) – na území ČR
  • Čas - ne déle než 1 rok od poskytnutí licence
 • Jedná-li se o smlouvu nevýhradní či výhradní. Není-li sjednáno jinak, považují se licenční smlouvy za nevýhradní.
 •  Nakladatelské licence se považují za ale výhradní (není-li sjednáno jinak)! Toto neplatí pro periodika.
 • Podlicence – možnost poskytnutí licence 3. osobě (musí být dáno písemnou formou). Autor musí být o poskytnutí licence další osobě informován, měl by dát svůj souhlas (písemný).
 • Vymezení (jednotlivých) způsobů užití (např. dramatizace díla, napsání scénáře, vydání knihy – jak tištěné, tak elektronické).
 •  Licenční smlouvy lze uzavírat pouze na ty způsoby užití, která jsou v té době známá.

Při publikování je nutné mít v pořádku veškerou smluvní agendu – nejen s autory textu, ale i s překladateli, tvůrci obálky, ilustrátory, fotografy, autory úvodů/doslovů, typografy atd.