Logo UK

Autorské právo a publikování

Veřejné licence

Veřejné licence se začaly používat na začátku tohoto tisíciletí. Účelem těchto licencí je dát autorům možnost poskytnout práva k užití jejich děl široké veřejnosti bez toho, aby museli uzavírat smlouvy s jednotlivci. Tyto licence definují podmínky, za kterých je to možné.

Autoři tímto nepopírají svá autorská práva, jen z něj stanovují výjimky, kdy je možné dílo volně šířit. Autoři připojí ke svým dílům informaci, pod jakou licencí je dílo šířeno a kdokoli splní podmínky v této licenci uvedené, může dílo užít.

Znaky:

  • jsou poskytovány neurčitému okruhu osob
  • nabízejí se zdarma
  • dávají se na celou dobu trvání ochrany díla
  • může je užívat každý, kdo dílo užívá v souladu s licencí
  • jsou nevýhradní
  • nabyvatelé mohou dílo dále šířit

Patří sem např.: GNU, Creative Commons