Logo UK

Autorské právo a publikování

Užití jiných (cizích nebo vlastních) autorských děl

Autorem - je potřeba si ujasnit, jestli mám právo nakládat s dílem?

 • Neposkytl jsem někomu výhradní licenci?
 • U díla s více autory je potřeba mít souhlas všech spoluautorů.
 • Zaměstnanecké dílo - pokud není stanoveno jinak, tak majetková práva k dílům vytvořeným v zaměstnaneckém poměru má zaměstnavatel.
 • U děl vytvořených na objednávku záleží na podmínkách stanovených v dohodě.
 • Kolektivní správa - v některých případech majetková práva k dílům mají kolektivní správci.
Jinou osobou 
 • Se svolením autora
  • Licenční smlouva, licence Creative Commons
  • Prostý souhlas (stačí i e-mail)
 • Bez svolení autora/právní důvod - existují zákonná omezení a výjimky, kdy se mohou autorská díla užít bez souhlasu autora a aniž by se porušoval autorský zákon
  • Volné užití - za užití zákon nepovažuje použití díla pro osobní potřebu (tj. zhotovení záznamu, kopie nebo napodobeniny díla, není možné je použít ke komerčním účelům!)
  • Volné dílo - uplynula doba autorské ochrany
  • Zákonné výjimky/licence - uvedeno taxativně v autorském zákoně (včetně citace!)
 • Bez právního důvodu - neoprávněné užití (plagiátorství)

Citace – možnost použití výňatků z děl jiných autorů při výuce, výzkumu, pro účely kritiky nebo recenze, pouze k nekomerčnímu užití. Za podmínky, že je vždy nutné uvést jméno autora nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnosti, spolu s názvem díla a pramenem.