Hodnocení vědy a výzkumu

*DOKUMENTY RVVI*   *DATABÁZE PRO HODNOCENÍ VaVaI*

*NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY V DATECH PRO RIV*    *INDIKÁTORY HODNOCENÍ VaVaI*

*ČASOPISY K HODNOCENÍ VaVaI*    *SEMINÁŘE K HODNOCENÍ VaVaI*

 

Jak?

Hodnocení výsledků výzkumných organizací provádí každý rok ke stanovenému datu Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na základě údajů předaných do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Hodnotí se vždy období posledních celých 5ti let. Výsledky jsou podle daných kritérií ohodnoceny, bodovány a na základě hodnocení jsou institucím přidělovány finanční prostředky.

 

Základní dokumenty k hodnocení vědy a RIV

 

Publikace - co se hodnotí?

 • Hodnocení je oborově závislé, typy hodnocených výsledků pro různé obory jsou uvedeny v příloze č. 7 a 8 Metodiky pro léta 2013 - 2015
 • Články v časopisech zahrnutých v databázi Web of Science, resp. Journal Citation Reports (vyhledávání časopisů a IF)
 • Články v časopisech zahrnutých v databázi SCOPUS (Seznam titulů na webu producenta)
 • Články v časopisech zahrnutých na Seznam recenzovaných periodik RVVI - seznam platný v r. 2014 - pouze některé společenské a humanitní vědy - viz Příloha č. 7 a 8 Metodiky pro léta 2013 - 2015
 • Konferenční příspěvky zahrnuté v databázi Conference Proceedings Citation Index (součást Web of Science) (Seznam konferencí na webu producenta
  • pouze texty prezentované na konferenci/sympoziu/semináři apod.
  • sborník sebraných textů se hodnotí jako odborná kniha
  • všechny příspěvky, i články z časopisů, které mají ve WoS příznak Proceedings Paper, Confernce Paper, nebo Conference Review
 • Konferenční příspěvky zahrnuté v databázi Scopus - publikace typu Conference Proceedings, nebo Book Series
 • Odborná kniha / kapitola v odborné knize
  • skripta a učební materiály se nehodnotí jako odborná publikace!

a další texty viz. Metodika RVVI 2013 - 2015

 

Bodové hodnocení

Druhy výsledků a jejich bodové ohodnocení dle metodiky pro léta 2013 - 2015

Všechny druhy výsledků, jejich definice a bodová ohodnocení, jsou k dispozici v Metodice 2013 - 2015 v příloze č. 1 a 2

Kód výsledku Druh výsledku Bodové ohodnocení Poznámka
Jimp Článek v impaktovaném časopise (zahrnutý v databázi Journal Citation Reports)
10 - 305 Hodnota se vypočítá na základě Impakt Faktoru časopisu. Celý výpočet IF je uveden v Metodice 2013 na str. 31.
Jsc Článek zahrnutý v databázi SCOPUS 10 - 305
Hodnota se vypočítá podobně jako hodnota Jimp na základě indexu SJR daného časopisu.
Jneimp Článek zahrnutý v databázi ERIH dle oboru
Hodnotí se pouze pro společenské a humanitní vědy - v klasifikaci začínající písměnem A.
Jrec Článek v českém recenzovaném časopise 4 Časopisy zahrnuté na Pozitivní seznam periodik RVVI - hodnotí se pouze pro některé společenské a humanitní vědy.
B Odborná kniha 4 - 120
bodové hodnocení bude stanoveno při odborném posouzení (od r. 2014)
C Kapitola v odborné knize bodová hodnota knihy násobena faktorem kapitoly Faktor kapitoly = poměr počtu stran kapitoly ku celkovému počtu stran knihy. Výsledek C se hodnotí pouze pokud není současně předložena k hodnocení celá kniha.
D Článek ve sborníku 8 - 60
Sborníky zahrnuté do Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) a SCOPUS. Požadavky - viz výše. Bodová hodnota: 8, pro sborníky ze Scopus, které mají přidělené SJR, se bodová hodnota dále vypočítá.
P Patent zahraniční - "evropský" (EPO), USA (USPTO), Japonsko 100
Patent český nebo národní, využívaný na základě platné licenční smlouvy 50
Ostatní patenty
10
Z Odrůda, plemeno 25

 

Související články