Open Access Week

 

21. – 27. 10. 2013

Ústřední knihovna ČVUT a řada dalších univerzit v ČR se připojují k mezinárodní aktivitě International Open Access Week podporující volný přístup k výsledkům VaV.

Česká komunita OA spolupracuje na základě Iniciativy pro podporu otevřeného přístupu, kterou zaštítila i Asociace knihoven vysokých škol ČR.

Cílem Open Access Week je rozšířit povědomí o problematice otevřeného přístupu mezi vědecké pracovníky a studenty a informovat o výhodách, které jim publikování v režimu OA přináší. Více informací o otevřeném přístupu se dozvíte v sekci Open Access.

Základní informace o OA Week v České republice najdete také na stránkách Open access v ČR.

 

V rámci iniciativy Open Access připravujeme:

Institucionální repozitář publikací ČVUT: http://dspace.cvut.cz

Open Journal Systems (OJS) - Open Source redakční systém pro vydavatele časopisů ČVUT

Digital Object Identifier (DOI) - Mezinárodní jednoznačný a trvalý identifikátor elektronického textu pro publikace ČVUT

 

Řekli o open access:

Ing. Iva Adlerová
výzkumná pracovnice v oboru molekulární genetiky, v současnosti výkonná editorka vědeckého časopisu ČVUT Acta Polytechnica
"Okamžitý otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu v plném rozsahu je nezbytný pro stále se zrychlující pokroky lidského poznání ve všech oborech. Požadavek, aby výsledky projektů financovaných z veřejných prostředků byly veřejně přístupné je naprosto oprávněný a je třeba hledat odpovědi na související etické a ekonomické otázky."

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
Ústav procesní a zpracovatelské techniky, Fakulta strojní ČVUT v Praze
člen redakční rady Acta Polytechnica
"Open Access časopisy v kombinaci s internetem umožňují rychle a bez dalších nákladů komukoliv odkudkoliv přístup k publikovaným článkům. Větší a rozmanitější čtenářská obec z celého světa může znamenat nejen větší impakt a citovanost, ale i nové kontakty a spolupráci nejen v akademické, ale i průmyslové sféře."

prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
zástupce pedagogického proděkana FSv pro řízení magisterského a bakalářského studijního programu "Geodézie a kartografie", člen grémia děkanky FSv
šéfredaktor časopisu Geoinformatics
"Časopis Geoinformatics [1] byl původně založen jako prostor pro publikaci příspěvků z workshopu pořádaného každoročně jako propagační akce tehdy nového oboru Geoinformatika, příspěvky byly plánovány v češtině a angličtině. V podstatě tedy šlo o sborník. Později redakce přešla pouze na anglické články, od počátku všechny anonymně recenzované.
Časopis je vydáván pouze v elektronické formě, z počátku autoři a recenzenti pracovali s texty ve formátu MediaWiki [2], později jsme přešli na formát LaTeX s vlastním upraveným stylem. Protože mnoho autorů dodávalo rukopisy ve formátu MS Word, bylo je nutno pro texnickou sazbu transformovat, což se ukázalo jako překvapivě schůdná cesta, kupodivu i co se týkalo matematické sazby. Převod Word ==> LaTex byl prováděn v LibreOffice a pochopitelně jej bylo nutno následně "doladit", nicméně bylo možno takto za přijatelnou cenu sazbu sjednotit.
Velkou inspirací pro založení časopisu jako otevřeného byla filosofie Svobodného softwaru, tak jak byla formulována Richardem Stallmanem [4] a jak je prosazována organizací Free Software Foundation (FSF) [5].
Otevřený přístup k publikovaným textům byl tedy téměř axiomatický; podpora svobodného systému, jeho propagace a vývoj byly právě tak inspirací při formulaci studijních plánů geoinformatiky. Pro rozvoj časopisu bylo velkou podporou jeho zařazení do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (a jeho zařazení do RIVu). Lze očekávat, že ještě větší dopad bude mít nové rozhodnutí Rady pro výzkum, vývoj a inovace zrušit podporu publikací v neimpaktovaných periodicích."

[1] http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/
[2] http://www.mediawiki.org/
[3] http://www.libreoffice.org/
[4] http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society-2/
[5] http://www.fsf.org/

 

Časopis Geoinformatics, vydávaný ČVUT, vychází v režimu open access - přečtěte si proč (vyjádření šéfredaktora časopisu prof. Ing. Aleše Čepka, CSc. z roku 2010)

 

vyjádření odborníků z dalších českých institucí najdete na webu Open access v ČR