Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Struktura odborné práce

Stať (popis řešení zvolené problematiky)

 

Teoretická část

Podrobně popisuje východiska práce:

 • Jaký je současný stav řešení zvolené problematiky. Zaměřuje se na shrnutí poznatků a tvrzení/protitvrzení získaných z informačních pramenů, na které se odkazuje.
 • Definuje základní pojmy.
 • Cíl práce – co je řešený problém, jaké jsou hypotéza/-y, výzkumné otázky.

Cíl práce je stručný popis, co je smyslem práce, co bude jejím vysledkem.  Měl by být formulován jasně a jednoznačně, od něj se odvíjí celkové pojetí práce, postup řešení, zpracování a konkrétní výstup. V závěru práce se vyhodnocuje, zda byl cíl naplněn, čeho se dosáhlo, jaké je výsledné řešení.

 • Teoretická východiska  jaký je charakter práce (např. teoretická, empirická), z jakého pohledu bude téma zpracováno, na co se zaměříte a to se zřetelem na cíl práce.
 • Metodologická východiska – jsou zde popsány zvolené metody, nástroje a přístupy k řešení (např. teorie k tvorbě průzkumů).
 • Způsob, jakým se bude zadaný úkol řešit.

 

Praktická část

Vlastní práce autora/-ů:

 • Popis realizace řešení – postupy při měření, experimentu, sběru dat atd.
 • Analýza dat – je důležité použít vhodné a odborné metody (např. SWOT analýza, vícekriteriální hodnocení)​.

  Tip! Pozor na správnou interpretaci výsledků.

 • Vyhodnocení výsledků, výpočtů – k čemu se došlo, co bylo dokázáno.
 • Diskuze a vyhodnocení přínosu práce​:
  • Vztažení výsledků na cíle/hypotézu práce​.
  • Vazba na teoretickou část​.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.