Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Odborný styl

„Odborný text směřuje vždy v rámci určitého tématu k úplnosti, celistvosti a vnitřní uspořádanosti předávané informace a forma, kterou je podávána, by měla vést u vnímatele k vytvoření úplné představy o předmětu sdělení; cílem je i to, aby příjemce poznatky přijal, zaujal k nim nějaké stanovisko, zařadil je do svého obsahu vědomí a mohl je dále tvůrčím způsobem rozvíjet a aplikovat.“

Zdroj: Odborný styl

V odborných příspěvcích jde o jasné a srozumitelné sdílení myšlenek, nápadů a zjištění a jejich zdůvodnění logickými argumenty a důkazy. Cílem akademického psaní není ukázat vše, co autor o svém tématu ví, ale spíše ukázat, že svému tématu rozumí a dokáže o něm kriticky přemýšlet, analyzovat/syntetizovat jej, informovat a přesvědčovat toho, kdo práci čte a/nebo hodnotí.

Druhy odborého jazyka

Při psaní je základním kamenem jazyk. Ten se liší podle toho, zda se jedná o popularizační nebo odborný článek apod. Proto je vždy potřeba vědět, pro koho je text určen – kdo je modelový čtenář, a podle toho zvolit způsob vyjadřování a míru „odbornosti“ textu.

Rozlišuje se:

 • Vědecký/naučný jazyk (používá se v rámci vědecké komunikace)
 • Popularizační jazyk (popularizace odborných témat)
 • Učební jazyk (předávání znalostí studentům)
 • Rétorický jazyk

 

Zajímavost! Při psaní hrají roli i kulturní rozdíly. Český vědecký diskurz je jiný než třeba anglo-saský (více např. zde).

Tip! Osvojení si odborného stylu se dá jen opakováním a jeho používáním (nelze se naučit pomocí návodů a zprostředkovaně). Nezbývá, než neustále číst (a inspirovat se, jaké se používají obraty a terminologie) a poté psát (seminární práce, projekty apod.), kdy vás někdo vede a koriguje vás.

Pozor! Každý obor je odlišný a může mít svůj specifický způsob vyjadřování.

Základem dobrého textu je:

 • Používání spisovného jazyka (slovní zásoba).
 • Bezchybná gramatika a pravopis.
 • Správná stylistika – hlavně logická návaznost textu.
 • Znalost oborové terminologie.

 

Doporučení:

 • Vyjadřovat se jasně a srozumitelně
  • Hlídat si slovosled (více např. zde).
  • Vyvarovat se „vaty“.
  • Nepoužívat mnoho zkratek.
  • Nepoužívat dlouhé věty.
  • Používat spíše kladné věty.
 • Správně používat oborovou terminologii.
 • Nepoužívat hovorové výrazy.
 • Potlačení emocionálního zabarvení sdělení.

V jaké osobě se mají psát odborné texty?

Možnosti jsou:

 • Autorský singulár (1. os. j. č.)

Např.: provedl/a jsem, vytvořil/a jsem

 • Autorský/inkluzivní plurál (1. os. mn. č.)

Např.: provedli jsme, vytvořili jsme

 • Neosobní vyjadřování (trpný rod)

Např.: byl proveden, bylo vytvořeno; provedlo se, vytvořilo se

 Tip! U vysokoškolských závěrečných prací není vhodné používat autorský plurál (práce by měl být jen dílem studenta).

Odborná terminologie

 • Pozor u nových oborů na “oborový slang” a nevhodné používání cizích slov (především anglicismů).
 • Důležitá je i jednotnost v používané terminologii, minimálně v rámci jedné práce.
 • S odbornou terminologií pomohou výkladové a oborově zaměřené slovníky.
 • Odborné termíny je vhodné používat při vyhledávání relevantní literatury.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.