Logo UK

Digitální knihovna ČVUT (repozitář)

Repozitář „Digitální knihovna ČVUT“ (DK), provozovaný na open source softwaru DSpace a integrovaný s některými komponentami Informačního systému ČVUT (dále jen IS ČVUT), je celouniverzitní platforma pro ukládání a zpřístupňování publikačních výstupů ČVUT. Je budován Ústřední knihovnou ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT.

Cíle DK:

  • ukládání, zpřístupňování a sdílení publikačních výstupů v digitální podobě vzniklých v prostředí ČVUT,
  • možnost publikování plných textů členů akademické obce ČVUT mimo tradiční publikování
  • podpora otevřeného přístupu k vědění
  • zpřístupnění výsledků vzniklých za finanční podpory z veřejných zdrojů
  • zviditelnění výsledků univerzity v národním i mezinárodním prostředí

Obsah DK:

  • Elektronické publikace vydané ČVUT, které vznikly na půdě ČVUT při vědeckovýzkumné, studijní nebo pedagogické činnosti akademické obce a jsou přístupné v režimu OpenAccess.

    Může se jednat o různé typy dokumentů - elektronické časopisy vydávané na ČVUT (Acta Polytechnica aj.), výstupy vzniklé v rámci řešení projektů Horizon 2020, certifikované metodiky jako výstupy projektů NAKI, případně výukové materiály, odborné publikace, skripta, sborníky vzniklé mimo tradiční komerční publikování. K publikacím, které vydává nebo spoluvydává ČVUT, je možné zažádat o přidělení identifikátoru DOI, který společně s identifikátorem ORCID umožňuje jednoznačné propojení autora s jeho dílem.

  • Vysokoškolské závěrečné práce (bakalářské, diplomové, disertační) importované ze zdrojové „komponenty Studium“ (KOS) IS ČVUT do odpovídajících kolekcí kateder/ústavů, na nichž byly práce obhajovány. Práce jsou zveřejňovány v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, §47b a v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT.

  • Publikační výstupy vědeckovýzkumné činnosti pracovníků ČVUT (typu článek, stať ve sborníku, kniha, kapitola v knize, zpráva, certifikovaná metodika), importované ze zdrojové „komponenty Výsledky vědy a výzkumu“ (V3S ) do kolekce Publikační činnost ČVUT, kde jsou centralizovaně dostupné v souladu s podporovaným otevřeným přístupem a se smlouvami, jaké uzavřel autor s vydavatelem. Některé výstupy se mohou nacházet v kolekcích Publikační činnost umístěných přímo pod pracovišti/katedrami, na kterých autoři působí.

Dokumenty se ve většině případů vkládají prostřednictvím zdrojových komponent (KOS, V3S). Postup pro ukládání a zveřejňování plných textů naleznete zde.

Výjimečně, po domluvě s ÚK ČVUT, je možné v rámci Open Access publikování vložit publikační výstupy individuálně ručně. V takovém případě se obraťte přímo na administrátora repozitáře.

Přístup a použití:

Repozitář má otevřené rozhraní a je možné k němu přistupovat pro strojové zpracování přes REST API či případně přes OAI-PMH

Metadatové záznamy z webu Digitální knihovna ČVUT (https://dspace.cvut.cz/) jsou volně dostupné. Všechna metadata jsou k dispozici pro opakované použití pod licencí Public Domain Dedication (CC0) a lze je bezplatně používat, upravovat a šířit bez předchozího souhlasu, v souladu se všemi platnými zákony a jinými předpisy ČR.

Zpřístupnění a užití plných textů uložených v Digitální knihovně ČVUT (https://dspace.cvut.cz/) se řídí nastavením práv přímo k danému souboru. Tato práva nastavuje držitel autorských práv (obvykle autor) ve zdrojové komponentě a za toto nastavení plně zodpovídá.

Pokud není stanovena zvláštní licence pro koncového uživatele, mohou si uživatelé zveřejněné plné texty bezplatně stáhnout a uložit pro vlastní soukromé použití a nekomerční účely. Jiné použití je možné pouze se souhlasem držitelů autorských práv.

Díky otevřenému rozhraní jsou zveřejněné informace naindexovány v různých systémech a není snadné je vymazat. U dat, která přitekla ze zdrojových systému (KOS, V3S) se musí změna/oprava provést v těchto komponentách. Některé opravy lze výjimečně provést ručně, v takovém případě se obraťte přímo na administrátora repozitáře.

Mezinárodní prostředí a hodnocení:

Zapojením repozitáře do národních (NUŠL) a mezinárodních struktur (BASE , OpenAIRE , CORE ) a i díky implementaci identifikátorů DOI a ORCID  jsou informace více viditelné a snáze vyhledatelné jak prostřednictvím těchto platforem, tak prostřednictvím Google a Google Scholar. Tím se zvyšuje nejen jejich viditelnost, ale i transparentnost přístupu k výsledkům, které vznikly díky finanční podpoře z veřejných zdrojů.

Jako účinná alternativní scientometrická metoda, která vyhodnocuje impakt komunikace vědeckých publikacích v digitálním prostředí a potažmo její dopad na kvalitu a výkonnost vědeckého výzkumu, byly do prostředí repozitáře implementovány tři různé altmetriky dostupné pro akademické prostředí - PlumX, Altmetric, Dimensions.

Uvedené metriky zprostředkovávají z různých pohledů zpětnou vazbu pro autory i veřejnost o dopadu a využití publikačního výstupu. Pomocí ikon umožňují jednoduše a srozumitelně přímý náhled klíčových informací

 

alt1 alt2 alt3