Logo UK

Poslání knihovny

  • je pracovištěm s celoškolskou působností, které svými aktivitami poskytuje knihovnické a informační zabezpečení studia, vědecké, výzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti univerzity
  • slouží studentům a akademickým pracovníkům ČVUT, ale poskytuje i služby odborné veřejnosti
  • buduje a zpřístupňuje specializované fondy tištěných a elektronických dokumentů z vědních disciplín rozvíjených na ČVUT
  • buduje a provozuje Digitální knihovnu ČVUT (institucionální repozitář) jako otevřenou platformu pro ukládání a sdílení e-dokumentů ČVUT (vysokoškolských kvalifikačních prací, publikovaných výsledků vědy autorů ČVUT a dalších publikací a dokumentů ČVUT), poskytuje metodickou podporu pro vkládání dokumentů do repozitáře a zajišťuje propojení repozitáře do mezinárodních informačních infrastruktur
  • vytváří podporu pro rozvíjení informační gramotnosti studentů a spolupracuje na utváření jejich klíčových kompetencí pro studium, budoucí profesi a celoživotní učení
  • vytváří podporu pro hodnocení výsledků činnosti univerzity v oblasti výzkumu a vývoje, zejména v oblasti publikování
  • je pracovištěm celouniverzitní redakce vědeckých časopisů 
  • vytváří podporu pro rozvíjení informační a publikační gramotnosti a výzkumných dovedností zejména mladých začínajících vědeckých a výzkumných pracovníků – studentů doktorského studia
  • vytváří podporu v oblasti publikování vědeckých časopisů ČVUT v režimu Open Access, nabízet platformu pro správu a publikování elektronických časopisů, nabízí a přiděluje publikační standardy publikacím vzniklým na ČVUT

 Z historie knihoven ČVUT

Knihovní rada

Knihovní rada je stálým poradním orgánem ředitele Ústřední knihovny ČVUT. Složení knihovní rady a její poslání vychází z Organizačního řádu Ústřední knihovny ČVUT. Více o poslání a členech.

Členství ÚK v profesních organizacích