Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Z historie knihoven ČVUT

Vznik a vývoj knihoven na ČVUT souvisí úzce s historií školy samotné . První knihovní sbírky školy tvořily příruční knihovny jednotlivých stolic a kabinetů, do podoby skutečné knihovny se formovaly až v průběhu 19. století.

Teprve ve druhé polovině 20. století vznikaly knihovny ČVUT na jednotlivých fakultách a samostatných ústavech. Impulsy k jejich sjednocování a propojování se začaly projevovat již na konci 80. let, zejména se vstupem výpočetní techniky do knihovnických procesů. Díky technickému zaměření univerzity, dostupnosti výpočetní techniky a spolupráci knihovníků s pracovníky výpočetních center školy byl začátkem 90. let již provoz knihoven ČVUT automatizovaný, jako jeden z prvních v republice. Změny byly zaváděny centrálně, postupně byla spolupráce knihoven ČVUT koordinována v řadě činností – vytvoření jednotného online katalogu, koordinace nákupu časopisů, sdílená katalogizace, granty na rozvoj knihoven, pořizování elektronických informačních zdrojů, účast v konsorciích knihoven, společné webové stránky, informační výchova uživatelů aj.

Společné problémy a úkoly, které musely knihovny řešit, vedly k postupnému vytvoření systému knihoven ČVUT, který byl zakotven v roce 1999 ve Statutu ČVUT. 

Sjednocené prostředí knihoven ČVUT bylo silnou stránkou systému. Ale stále více se projevoval nedostatek pracovníků pro rozvoj knihovnicko-informačního zabezpečení, špatně se překonávala rozptýlenost fondů a služeb a prostorová nedostatečnost. Problémem byla dlouholetá absence ústřední knihovny, jejíž roli vyrovnávalo Oddělení knihoven VIC, ale bez odpovídajících nástrojů řízení a možností efektivního využívání zdrojů. Možnost změny v uspořádání systému knihoven ČVUT se začala rýsovat v souvislosti s výstavbou budovy Národní technické knihovny v dejvickém kampusu.

Vznik Ústřední knihovny ČVUT

Návrh vzniku Ústřední knihovny ČVUT předložil rektor prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. Akademickému senátu ČVUT, který 17. 12. 2008 schválil vznik tohoto pracoviště. Zřizovací listinou ze dne 19. 12. 2008 rektor ČVUT zřídil k 1. 1. 2009 Ústřední knihovnu ČVUT jako samostatné celoškolské pracoviště pro knihovnické a informační zabezpečení studia, vědecké, výzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti, a to ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a podle čl. 26 odst. 4 Statutu ČVUT.

Vzhledem k tomu, že se nezměnila situace v oblasti klíčových otázek – právních, organizačních a majetkových – bylo rozhodnuto, že Ústřední knihovna ČVUT vstoupí do budovy Národní technické knihovny jako samostatné pracoviště.

Na začátku roku 2009 byl přijat Akademickým senátem ČVUT materiál „Ústřední knihovna – model provozu“ jako koncepce nového pracoviště a byly stanoveny podmínky sloučení knihoven fakult, knihoven vysokoškolských ústavů a Oddělení knihoven Výpočetního a informačního centra do Ústřední knihovny ČVUT (ÚK ČVUT). Řízením nového pracoviště byla rektorem pověřena PhDr. Barbora Ramajzlová. V Organizačním řádu bylo zakotveno poslání ÚK – poskytovat informační zabezpečení a podporu studia a vědecké a výzkumné činnosti univerzity, budovat a zpřístupňovat specializované fondy tištěných a elektronických dokumentů z vědních disciplín pěstovaných na ČVUT, vytvářet podporu pro rozvíjení informační gramotnosti studentů a zabezpečovat podporu pro hodnocení výsledků činnosti univerzity a jejich akademických pracovníků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Do centrálního pracoviště v budově Národní technické knihovny (NTK) byly včleněny knihovny Fakulty stavební a Fakulty architektury, Fakulty strojní, Fakulty elektrotechnické, knihovna Kloknerova ústavu a Oddělení knihoven Výpočetního a informačního centra ČVUT. Na mimodejvických pracovištích (na Fakultě biomedicínského inženýrství, Fakultě dopravní, Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské a na Masarykově ústavu vyšších studií) zůstaly původní knihovny zachovány jako detašovaná pracoviště. Příkazem rektora byl upraven převod zaměstnanců, knihovních fondů a majetku ze součástí školy do ÚK ČVUT. Ke dni 30. 6. 2009 byla uzavřena Smlouva o nájmu mezi ČVUT a NTK, kterou byl upraven pronájem veřejných a administrativních prostor pro činnost ÚK ČVUT.

Od 1. 7. 2009 převzala řízení ÚK ČVUT PhDr. Marta Machytková, kterou rektor ČVUT jmenoval na základě výsledků výběrového řízení. V průběhu léta proběhlo stěhování knihovních fondů a drobného majetku dejvických knihoven, stavění fondu do volného výběru a do skladu podle předem připravených plánů. Současně došlo i k přestěhování všech pracovníků dejvických knihoven do budovy NTK a jejich umístění v prostorách ÚK ČVUT.

1. 9. 2009 byl zahájen provoz centrálního pracoviště ÚK ČVUT v nových prostorách. V platnost vstoupil nový Knihovní řád. Byl zrušen zápis v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR pro jednotlivé knihovny ČVUT a ministerstvem bylo vydáno osvědčení o zařazení ÚK ČVUT do evidence jako základní knihovny se specializovaným fondem pod č. 6408/2009.

Další vývoj Ústřední knihovny ČVUT je popsán v pravidelných výročních zprávách, ve kterých jsou bilancovány všechny aktivity knihovny za uplynulý rok - Výroční zprávy.

 

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.