Logo UK

Slovníček OA pojmů

autoarchivace

uložení elektronické verze vědecké nebo akademické práce do repozitáře samotným autorem (může se jednat např. o studentské a vědecké kvalifikační práce, preprinty a postprinty recenzovaných článků, výzkumné a technické zprávy, výukové materiály). Řada renomovaných vydavatelství (Springer, Elsevier, IEEE, IoP) autoarchivaci umožňuje

časopisy s pozdrženým přístupem

(časopisy s časovým embargem na články) - umožňují volný přístup ke svým článkům až po uplynutí stanovené doby od publikování (zpravidla 6-12 měsíců), přičemž v období embarga podléhají články předplatnému nebo hybridnímu modelu

e-print

elektronický preprint, nebo postprint článku z (recenzovaného) časopisu

hybridní model OA publikování

dává autorům možnost po zaplacení poplatku (většinou až po přijetí článku) volně zpřístupnit svůj článek publikovaný v recenzovaném časopise (který je jinak dostupný pouze na základě předplatného); autor nepřevádí autorské právo na vydavatele a není stanoveno časové embargo na publikování článku v otevřeném repozitáři; časopis tedy potom v praxi může obsahovat jak články volně dostupné, tak články dostupné pouze na základě platby (celkové předplatné časopisu institucí nebo platba za jednotlivý článek)

institucionální repozitář

digitální kolekce výsledků vytvořených na univerzitě nebo ve výzkumné instituci, často provozovaná knihovnou dané instituce.; členům dané komunity umožňuje repozitář elektronicky ukládat výsledky jejich akademické a vědecké činnosti

oborově zaměřený (předmětový) repozitář

nabízí vědcům a akademikům z určitého vědeckého oboru nebo skupiny souvisejících oborů možnost publikovat jejich práce; není omezen na výsledky práce pouze z jedné instituce

open access

(otevřený přístup, OA) - způsob zveřejňování a přístupu k odborným informacím, zejména k plným textům recenzovaných vědeckých článků; jde se o neomezený online přístup, který je pro uživatele zdarma a bez většiny copyrightových a licenčních omezení a otevírá jim přístup k publikacím, které jsou jinak tradičně zpřístupňovány jen za úplatu (formou předplatného, licence, pay-per-view apod.) - zejména k časopiseckým článkům publikovaných v recenzovaných časopisech

postprint

jakákoliv verze článku, která prošla a byla schválena recenzním řízením; pro archivaci postprintu je zapotřebí souhlas vydavatele (pokud autor předává autorská práva vydavateli); podmínky autoarchivace jsou uvedeny ve smlouvě s vydavatelem a většinou také na jeho webové stránce

preprint

jakákoliv předběžná verze článku určeného k publikování v recenzovaném časopise (většinou verze nabídnutá k publikování), právo na autoarchivaci preprintu má každý autor, neboť je stále držitelem autorských práv a neporušuje tedy zákon

repozitář

elektronická kolekce vědeckých a akademických prací autorů z jedné instituce nebo oboru, volně dostupná prostřednictvím internetu; do repozitáře ukládá práce sám autor (autoarchivace); repozitáře většinou poskytují plné texty dokumentů, případně jsou dostupné záznamy o existenci dokumentu (metadata) a přístup k plnému textu je vyhrazen pro uživatele z dané instituce

zlatá cesta OA (zlatý OA)

(gold OA, OA publishing) - otevřený přístup k publikacím poskytují vydavatelé, kteří své publikace zveřejňují zcela v režimu OA, používají tzv. hybridní model nebo umožňují volné zpřístupnění článků (časopisů) po uplynutí určité lhůty; publikované články zpravidla  procházejí standardním recenzním řízením

zelená cesta OA (zelený OA)

(green OA, OA self-archiving) - otevřený přístup ke svým pracím poskytují sami autoři tím, že své dílo (preprint, článek, kvalifikační práci apod.) zveřejní v oborových nebo institucionálních digitálních repozitářích, popř. na webových stránkách svých nebo své instituce; nejedná se vždy o práce, které prošly recenzním řízením