Logo UK

Autorské právo a publikování

Autorská práva člověk získává automaticky v okamžiku, kdy vytvoří a zveřejní autorské dílo.

 Autorský zákon se vztahuje/chrání pouze autorská díla! (Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů)

Autorské dílo

Znaky:

 • jedinečné dílo
 • dílo je výsledkem tvůrčí činnosti umělecké nebo vědecké (u fotografií, počítačových programů a databází stačí, že jsou původní)
 • autorem je fyzická osoba
 • dílo je vyjádřeno ve vnímatelné podobě (byť za pomoci nějakého přístroje)

Pod autorsko-právní ochranu spadá i:

 • umělecký výkon
 • zvukový záznam
 • zvukově obrazový záznam
 • rozhlasové a televizní vysílání
 • databáze (jedná se o zvláštní právo pro pořizovatele databáze)

 Princip, myšlenka se nechrání, ALE chrání se jejich tvůrčí vyjádření (např. detektivka) Výjimky z ochrany autorského práva (jedná se o díla, která by svou povahou splňovala podmínky ochrany autorským zákonem, ale jsou z ní vyjmuta z důvodu veřejného zájmu). - úřední díla (např. právní předpisy, soudní a správní rozhodnutí, obecní kroniky, státní symboly) - výtvory tradiční lidové kultury (není-li pravé jméno autora obecně známo

Co JE autorské dílo

 • slovesné dílo vyjádřené řečí nebo písmem (sem spadá většina odborných publikací)
 • hudební dílo
 • dramatické dílo
 • hudebně-dramatické dílo
 • choreografické dílo
 • pantomimické dílo
 • fotografické dílo a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii
 • audiovizuální dílo, např. dílo kinematografické
 • výtvarné dílo, např. dílo malířské, grafické a sochařské - architektonické dílo včetně urbanistického
 • dílo užitého umění
 • kartografické dílo
 • počítačový program - podmínkou je, že musí být vlastním autorovým duševním výtvorem
 • databáze - podmínkou je, že způsob výběru nebo uspořádání obsahu databáze je autorovým vlastním duševním výtvorem