Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Autorské právo a publikování

Licenční smlouvy

Licenční smlouvou autor dává nabyvateli licence právo užít dílo konkrétním způsobem a v rozsahu, který by měl být ve smlouvě popsán. Jaké náležitosti by měla mít licenční smlouva je popsáno v Občanském zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.), v §§ 2358-2389.

Licenční smlouvu lze uzavřít jako:

 • Výhradní – nabyvatel licence je jediný, kdo může dílo užít způsobem a v rozsahu, jaký byl touto smlouvou stanoven. Ani autor sám nemůže dílo tímto způsobem užít. Uzavřena by měla být písemně.
 • Nevýhradní – jejím uzavřením není autor omezen v dalším užívání díla a v rozsahu jeho použití. Autor může dílo užívat sám nebo poskytnout další nevýhradní licenci jiným.

 Je dobré při uzavírání licenční smlouvy (hlavně s nakladateli) zvážit, jaký typ si zvolíte, abyste si neznemožnili další nakládání s dílem např. jeho zveřejnění v režimu Open Access (např. Horizont 2020 požaduje, aby bylo možné vědecké informace využívat, šířit, vytěžovat, reprodukovat aj. – číst online, stahovat, tisknout), vystavení v repozitáři.

Náležitosti licenčních smluv:

 • Odměna – musí být stanovena (konkrétní částka nebo určená v závislosti na výnosech) nebo musí zřejmé, že strany chtějí smlouvu uzavřít i bez určení odměny, v tomto případě se stanovuje obvyklá výše odměny. Smlouva může být i bezúplatná, ale musí to být uvedeno.
 • Rozsah/podmínky – není-li stanoveno jinak:
  • Množství (počet kopií, na něž se licence vztahuje) – obvyklé.
  • Místo (šíření díla) – na území ČR.
  • Čas – ne déle než 1 rok od poskytnutí licence.
 • Jedná-li se o smlouvu nevýhradní či výhradní. Není-li sjednáno jinak, považují se licenční smlouvy za nevýhradní.

 Nakladatelské licence se považují za ale výhradní (není-li sjednáno jinak)! Toto neplatí pro periodika.

 • Podlicence – možnost poskytnutí licence 3. osobě (musí být dáno písemnou formou). Autor musí být o poskytnutí licence další osobě informován, měl by dát svůj souhlas (písemný).
 • Vymezení (jednotlivých) způsobů užití (např. dramatizace díla, napsání scénáře, vydání knihy – jak tištěné, tak elektronické).

 Licenční smlouvy lze uzavírat pouze na ty způsoby užití, která jsou v té době známá.

Při publikování je nutné mít v pořádku veškerou smluvní agendu – nejen s autory textu, ale i s překladateli, tvůrci obálky, ilustrátory, fotografy, autory úvodů/doslovů, typografy atd.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.