Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Jak citovat

Vytvoření citace/-í

Je dobré si už v průběhu studia dokumentů vytvářet kartotéku nebo databázi se záznamy o prostudovaných dokumentech. Nejlépe tak, že si dokument popíšete (vytvoříte citaci) a případně si k danému záznamu napíšete, co vás zaujalo, čím by mohl být daný dokument (nebo jeho část či jenom nějaký obrázek, graf, tabulka) pro vás zajímavý nebo naopak.

Existuje mnoho způsobů jak dokument popsat (viz Citační styly). Všechny tyto formy mají společný cíl - popsat dokument natolik, aby ho bylo možné podle těchto údajů jednoznačně identifikovat a dohledat. Když budete vytvářet citace a budete váhat, jaký údaj uvést/neuvést, který dohledat, zamyslete se nad tím, zda to s uvedenými údaji bude možné.

Při tvorbě citací vám mohou pomoci různé nástroje (viz Citační nástroje).

 

Obecná pravidla aneb Co dodržovat, ať používáte jakýkoli způsob citovaní

  • Dodržujte jednotnou podobu citace v jedné práci (jeden styl, formát a interpunkci).
  • Citace musí jednoznačně identifikovat použitý zdroj. Míru podrobnosti obvykle určuje citační styl a účel, ke kterému se citace tvoří.
  • Údaje se pokud možno přebírají z původního dokumentu. Údaje se nedohledávají, ledaže by se jednalo o informaci důležitou pro identifikaci dokumentu (např. rok vydání). Údaje, které byly převzaty odjinud než z původního dokumentu, by se měly označit - většinou se dávají do hranatých závorek.
  • Údaje popisu jsou v jazyce dokumentu (kromě údajů o počtu stran a poznámek) a řídí se pravidly pravopisu příslušného jazyka.
  • Dokumenty psané jiným písmem (azbuka, čínské znaky aj.) se přepisují latinkou (transliterace a transkripce).

 

Postup

  • Ujasněte si typ popisovaného dokumentu. Jde o knihu či sborník z konference, časopisecký článek, patent? Každý typ dokumentu se popisuje odlišně.
  • Ujasněte si formu dokumentu - zda je dokument tištěný nebo elektronický. Některé citační styly toto rozlišují a citace těchto různých forem dokumentů jsou odlišné.

Dokumenty v elektronické formě mají svá specifika daná tím, že se dají velmi snadno a rychle přesunout, změnit. Z těchto důvodů některé citační styly rozlišují, jaká forma dokumentu se popisuje.

Př.: ČSN ISO 690 (v ČR velmi rozšířený citační styl) vyžaduje u citací elektronických dokumentů specifické údaje: označení typu dokumentu (online); datum citování (kdy jsme dokument viděli); údaj o dostupnosti (URL, DOI apod.).

  • Zjistěte si, jaký citační styl použít. V každém oboru jsou jiné zvyklosti. Při publikování v odborných časopisech se autoři řídí pokyny pro autory (mnoho nakladatelství nebo odborných časopisů má vlastní citační styl). Při psaní bakalářských, diplomových a dizertačních pracích určuje citační styl univerzita, fakulta, katedra.
  • Najděte příslušný vzor citace (např. viz Příklady citací podle ČSN ISO 690).
  • Zapište si údaje - pozorně a pečlivě (např. dodržování interpunkce). Špatně zapsané údaje jsou častou (a zbytečnou) chybou při citování.

Odkazování v textu

Odkazy v textu slouží k označení části textu, kde jste použili informaci z jiného informačního pramene. Používají se různé metody odkazování. Ty následně ovlivňují způsob řazení citací v seznamu literatury.

Metoda číselných odkazů

Citované dokumenty jsou číslovány průběžně podle toho, kdy je ve své práci prvně použijete. Dokument, na který se v práci odkazujete vícekrát, se uvádí pod stále stejným číslem.

Čísla odkazů se uvádí v kulatých nebo hranatých závorkách či jako horní index. Za čárku se může uvést i číslo stránky, kde se konkrétní informace objevuje v původním dokumentu.

Metoda jméno – datum (tzv. Harvardský systém)

Odkaz se vytváří tak, že se uvede první údaj z citace (převážně autor nebo název organizace, u děl bez autora se uvádí první slova z názvu) a rok vydání. Tyto údaje se dávají do kulaté nebo hranaté závorky. Za čárku se může uvést i číslo stránky, kde se konkrétní informace objevuje v původním dokumentu.

Metoda průběžných poznámek pod čarou

Číslované odkazy na citace, které jsou uvedeny pod čarou přímo na té samé stránce. Když budete ve své práci odkazovat na některý dokument vícekrát, tak pokaždé dostane nové pořadové číslo. Používá se hlavně ve společenských vědách.

Seznam použité literatury

Jaký typ seznamu použité literatury budete vytvářet, závisí na použité metodě odkazování v textu.

Seznam by měl obsahovat jen citace těch dokumentů, které jsme ve své práci použili. Nejedná se o soupis veškeré literatury k danému tématu, to by se jednalo o rešerši.

Abecední řazení

Citace jsou uspořádány abecedně podle příjmení autorů (nebo názvů korporací, prvních slov z názvu) - viz Metoda jméno – datum.

Odkazuje-li se na více prací jednoho autora, jsou citace řazeny podle roku vydání (od nejstaršího po nejnovější). Vydá-li autor v jednom roce více prací, jsou uspořádány podle písmen malé abecedy, která jim byla přidělena.

Práce jednoho autora se předřazují před práce, které vytvořil ve spolupráci s jinými autory.

Číselné řazení

Číslování citací jde vzestupně podle toho, kdy byly citované prameny v textu prvně použity - viz Metoda číselných odkazů. Při vícenásobném odkazování na jeden dokument se používá stejné číslo, které dokumentu bylo přiděleno poprvé.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.