Logo UK

FAQ - Autorské právo

Plagiátorství

 1. Jaké existují dostupné možnosti/nástroje pro odhalování plagiátorství?
  • theses.cz

   Slouží vysokým školám a univerzitám jako registr závěrečných prací a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol ukládat zde práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty.

  • odevzdej.cz

   Nabízí školám a dalším institucím (i jednotlivcům) službu pro odhalování plagiátů v seminárních i jiných pracích. Práce vkládané do systému se porovnávají mezi sebou, se závěrečnými pracemi v Theses.cz i s dalšími zdroji.

  • Detekce elektronického podvádění - Wikipedia.cz
  • Plagiarism detection - Wikipedia.com
  • odkazy na volně dostupný i komerční software a „Academic program plagiarism systeme“
 2. Jak se řeší problém plagiátorství na ČVUT?

  ČVUT jde cestou prevence plagiátorství – ve spolupráci s Ústřední knihovnou byl vytvořen „Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací na ČVUT“ a příručka „Jak psát vysokoškolské závěrečné práce“. Ústřední knihovna pořádá přednášky pro akademickou obec, kurzy pro doktorandy, přednášky na katedrách a ústavech fakult ČVUT a poskytuje konzultace.

 3. Jak moc se na ČVUT dbá na (a vymáhá) dodržování souvisejících pravidel? např. citace, autocitace, použití delších textů z jiných prací jak je známo z mnoha mediálních skandálů. Existuje webový systém ověřování jako např. na MU v Brně?

  Užívání prací cizích autorů a jejich citování je jedním ze základních požadavků nejen pro vědecké práce, ale i pro vysokoškolské závěrečné práce, jak je běžným zvykem v akademické sféře. Pravidla citování ve vysokoškolských závěrečných pracích jsou stanovena „Metodickým pokynem č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací“. Dodržování principů autorské a citační etiky sledují nejen vedoucí závěrečných vysokoškolských prací, ale i oponenti a členové komisí pro obhajoby. Systém pro odhalování plagiátů, jaký je používán na Masarykově univerzitě i na dalších univerzitách v ČR (projekt Theses.cz), ani jiný podobný systém se zatím na ČVUT nepoužívá, vyjma FBMI a MÚVS. Jeho účinnost je podmíněna existencí dostupností elektronických plných textů nejen vysokoškolských prací, ale i dalších textů, ze kterých lze „opisovat“. Na ČVUT je provozován institucionální digitální repozitář, který se postupně naplňuje. Ke kontrole plagiátorů lze využít nástroj Similarity Check.

 4. Kde najdu informace o plagiátorství a správném citování v odborných pracích?

  Téma plagiátorství je k dispozici online v rámci publikace „Jak psát vysokoškolské závěrečné práce“.

  Ve studijních předpisech ČVUT je zveřejněn „Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací na ČVUT“.

  Další literaturu a odkazy najdete na stránkách kurzu pro doktorandy