Logo UK

FAQ - Patenty

 

Význam patentů v hodnocení vědy

 1. Jak se vyplňuje správně záznam o patentu do komponenty VVVS?

  V komponentě VVVS se při pořízení nového záznamu publikace zvolí typ „Patent, užitný a průmyslový vzor (druh P a F)“, ve formuláři je u jednotlivých polí nápověda (ikona žlutého otazníku). Nápověda Vám pomůže zejména u čísel a dat přihlášek či udělení patentu (RIV má jinou terminologii než patentový úřad, takže je těžké se v tom orientovat). Na stránkách Výzkumu a vývoje byl zveřejněn nový „Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2011 “. V této nové verzi je kromě popisu jednotlivých údajů upřesněno vykazování patentů do RIV, včetně příkladů vyplnění čísla patentu a data udělení.

  • Číslo patentu nebo vzoru – u údajů pro RIV se vždy jedná o číslo platného dokumentu (číslo uděleného patentu, tj. patentového spisu, číslo osvědčení zapsaného vzoru), ne o číslo přihlášky
   • Do komponenty VVVS lze zadat i patentovou přihlášku (typ PAP), přihlášku užitného vzoru (UZP) a přihlášku průmyslového vzoru (PRP) – tyto druhy publikací nejdou do RIV. Publikaci typu PAP lze ve VVVS změnit na typ PAT (stejně jako UZP na UZV), pouze se doplní požadované údaje.
   • Na stránkách VVVS naleznete vzorové formuláře k vyplňování publikací v aplikaci včetně patentu (PAT) a patentové přihlášky (PAP, nejde do RIV).
  • Vlastník patentu – je povinné uvedení všech vlastníků/majitelů patentu nebo vzoru (úplný oficiální název), patent předkládá do RIV jen skutečný vlastník práv k výsledkům z činnosti ve VVI, který je uveden na patentové listině.
  • Kód země/instituce - pokud číslo patentového spisu obsahuje kód země/instituce, která patent vydala (např. EP, US, DE) – tento kód se vyplní společně s číslem patentu. Naopak se neuvádějí kódy druhu dokumentu uvedené za číslem patentu (většinou kódy B, C; pozor -výsledky s kódy A a T se do RIV nepředávají)
 2. Jak se má vyplnit v patentové přihlášce (v záznamu VVVS ) pracoviště – ČVUT (+ fakulta + katedra/ústav)

  Podle pokynu rektora č. 5/2009 za ČVUT podává a zpracovává přihlášku Patentové středisko, které správné vyplnění formulářů zajistí. (Uvádí se univerzita, fakulta, ústav, katedra). K seminářům „Co chcete vědět o patentech“. Ústřední knihovna ČVUT, 2010 a 2011. Do názvu vlastníka dokumentu se podle specifikace údajů pro RIV vyplní úplný oficiální název všech vlastníků patentu nebo vzoru. Pokud je autor z ČVUT (tzv. domácí), pak by se v položce "Autoři" ve VVVS měl vybírat ze seznamu osob (tlačítko seznam), jedině tak se k němu přiřadí katedra. Po výběru osoby musíte navíc zaškrtnout okénko "příslušnost autora k ČVUT".

 3. Uplatňuje se v RIVu i patentová přihláška?

  Do RIVu se ukládají jen udělené patenty, ale do databáze VVVS (ČVUT) se registrují i patentové přihlášky.

 4. Pokud získám patent, jehož jsem původce i přihlašovatel, bude se přebírat do RIVu? Proč se v RIVu nehodnotí patent, který mám přihlášený jako původce i přihlašovatel?

  Podle příkazu rektora č. 5/2009 (Postup při ochraně a využití průmyslového vlastnictví ČVUT v Praze) je zaměstnanec povinen ČVUT oznámit vytvoření potenciálně chránitelného technického řešení, které vzniklo v rámci zaměstnaneckého poměru. Právo na vynález, užitný vzor, průmyslový vzor apod. přechází na ČVUT. V tomto případě by tedy nemělo nastat, že přihlašovatelem i původcem je zaměstnanec. V případě, že má být publikace součástí hodnocení RIV, je nutno provést její návaznost na akci (grant, výzkumný záměr, specifický výzkum). Akce jsou spojeny s institucemi jako účastníky projektu/výzkumného záměru. Za jednotlivce údaje do RIV zadávat nelze. Pokud ČVUT jako předkladatel výsledku do RIV není uveden jako přihlašovatel/majitel na patentové listině, může to být důvodem k vyřazení výsledku z hodnocení.

 5. Objeví se v RIV informace o všech udělených patentech?

  Radou pro výzkum, vývoj a inovace jsou hodnoceny pouze výsledky výzkumných organizací (včetně vysokých škol, tedy i ČVUT). V RIV jsou obsaženy pouze výsledky, které jsou výsledkem výzkumu (VaVaI), což nemusí platit např. o všech patentech1. Každý výsledek v RIV také musí být navázán na výzkumnou aktivitu, v jejímž rámci vznikl.

 6. V RIVu se hodnotí i to, jestli byla na užití patentovaného řešení uzavřena licenční smlouva. Jak je to s hodnocením, když byla smlouva uzavřena později, než byl udělen patent?

  Pokud je to po uzávěrce odevzdání dat do RIVu, dostává se informace o licenci do hodnocení v dávce v dalším roce.

 7. Jaké jsou podmínky pro uznání patentu v RIVu?

  Podmínky pro uznání patentů v RIV se každoročně mění. Změny prováděné ze strany RVVI ale nejsou často jednoznačně zakotvené v platné metodice a o jejich uplatňování se předkladatelé dozvídají často velmi pozdě, často těsně před odesláním výsledků do RIV (únor-duben). Situace se tak může laikovi zdát stále nepřehlednější a chaotičtější.  
  Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013 až 2016  Nová metodika hodnocení VaV se připravuje na rok 2017