Logo UK

Jak psát závěrečnou práci

Vysokoškolské závěrečné práce jsou součástí státních závěrečných zkoušek, jejich účelem je prokázat schopnosti absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia řešit samostatně odbornou nebo vědeckou problematiku.

  • Bakalářskou prací student ukazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.
  • Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Diplomová práce se liší od závěrečné bakalářské práce charakterem zadaných problémů a rozsahem a hloubkou jejich zpracování.
  • Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost studenta samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky vědecké práce. Disertační práce je ucelené pojednání, které obsahuje původní uveřejněné vědecké výsledky studenta nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Za disertační práci lze výjimečně uznat i soubor publikací nebo ke zveřejnění přijatých rukopisů opatřených integrujícím textem.

Následující stránky vám dají odpovědi na otázky související s vypracováním vysokoškolských závěrečných prací: jak se připravit, jak postupovat, jak psát, jak řadit jednotlivé části práce atd. Jsou to doporučení shromážděná z praxí různých vysokých škol. Je proto vždy důležité brát v úvahu instrukce vlastních fakult či kateder a ústavů a ptát se po nich.

Celá příručka  Jak psát VŠKP

 Struktura a formální náležitosti

 Formální úprava

 Autorský zákon a autorská etika

 Plagiátorství

 Jak citovat

 Příklady citací

Šablony na desky a titulní list pro závěrečné práce se nachází v Grafickém manuálu ČVUT.

Jak je to s novým grafickým manuálem ČVUT v případě desek závěrečných prací? Úprava desek vzhledem ke GM má pouze doporučující charakter, není tedy povinná. Viz  Příkaz rektora